Moj stav

RS PROŠIRUJE I UČVRŠĆUJE DOMINACIJU NAD BIH

banner

Ministarstvo sigurnosti BiH, na putu zaštite državnih granica i državnog suvereniteta, zaustavljeno na entitetskim granicama Rs. Zaustavljeno bodljikavom žicom, snagom separatizma, nacionalne mržnje i samovoljom vladajućih struktura Rs, koje teže po svaku cijenu genocidnu tvorevinu trajno i zauvijek odvojiti od matične BiH.
Suverenitetom eniteta protiv suvereniteta države, genocidna RS se nadređuje državi BiH i postavlja bodljikavu žicu oko entiteskih granica, kao u vrijeme agresije oko logora.
Veliki odjek u domaćoj i svjetskoj javnosti, kod svih koji se manje ili više bave Bosnom i Hercegovinom, imala je jučer objavljena vijest da je Vlada Republike srpske donijela Zaključak sa kojim se nalaže Ministarstvu unutrašnjih podslova Rs, da u skladu sa Ustavom i zakonima, svim raspoloživim sredstvima spriječi prisustvo i djelovanje pripadnika drugih policijskih agencija BiH na teritoriji Rs. Ovaj Zaključak donesen je na vanrednoj sjednici Vlade Rs nakon saznanja da će pripadnici Federalne uprave policije asistirati graničnoj policiji BiH na osiguravanju granica BiH, u području koje pokriva Rs.

Vlada Rs ocjenila je nezakonitim i neustavnim pokušaje Ministarstva sigurnosti BiH da rasporedi pripadnike drugih policijskih agencija BiH na teritoriju Rs i naložila Ministarstvu unutrašnjih poslova Rs da u skladu sa Ustavom i zakonima svim raspoloživim sredstvima spriječi prisustvo i djelovanje pripadnika drugih policijskih agencija u BiH na teritoriji Rs. Pri tome se navodi da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Rs jedino nadležno za sprovođenje zakona i održavanje sigurnosti na teritoriji Rs.
Vlada Rs (kao vlada samostalne države) izražava spremnost da u skladu sa Ustavom i zakonima Rs i Sporazumom o pružanju pomoći i operativnoj saradnji i nadzoru sa Graničnom policijomBiH, nastavi sarađivati sa nadležnim institucijama BiH u cilju ostvarivanja kontrole i rješavanja migrantske krize, ali očito samo po njenom zahtjevu, potrebi i pod njenom kontrolom.
I umjesto da Ministarstvo sigurnosti države i entitetska ministarstva djeluju kao jedan tim, pomažu se i dopunjuju u izvršenju sve složenijih zadataka, u Rs se čini sve da službe sigurnosti Rs budu i ostanu isključive i jedine suverene na području koje pokriva Rs.
Pozvan da komentariše ovu stvar, Ministar sigurnosti BiH g. Dragan Mektić rekao je da će pripadnici Federalne policije biti upućeni na granične prelaze koji se nalaze u sastavu Rs, radiće na zaštiti granice i biti podređeni Graničnoj policiji BiH, što ne znači mješanje u nadležnosti MUP-a Rs.

Zloupotreba migrantske krize

Vlada Rs takav stvoj izričiti stav i zahtjev pokušava upakovati u kontest čuvanja državnih granica zbog migrantske krize, ali je više nego jasno da ona ovaj put državi BiH pokazuje svoju silu, moć i prijeti pesnicom. Ima Vlada Rs i jaku podlogu za demonstraciju sile i moći, pa misli da je došlo vrijeme da može zaprijetiti, pokazati i zube. Republika srpaska raspolaže sa zavidnim arsenalom oružja i vojne tehnike, nasljeđene iz ranijih ratova i ovoga posljednjeg, ubrzano se dodatno naoružava, dobiva pomoć u oružju od Srbije, Rusije… i u svakom trenutku može staviti pod oružje dovoljan broj ljudstva. To Dodik predstavlja kao “vrijeme za razgraničenje“.
Glavni zadatak Ministarstva sigurnosti BiH je zaštita državnih granica
Ministarstvo sigurnosti BiH je središnje tijelo BiH nadležno za unutarnju sigurnost države, a obrazovano je 2002.g. po Zakon u o vijeću ministara. Jedan od prvih zadataka je zaštita međunarodnih granica, unutarnjih graničnih prelaza i regulisanje prometa na graničnim prelazima BiH.
U sastavu ovog ministarstva su i upravne organizacije: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Granična policija BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Agencija za policijsku podršku i Služba za poslove sa strancima.

BiH nema puni suverenitet na cijelom svom teritoriju

Po međunarodnoj ulozi država se definiše kao suvereno tijelo, koje čini potpuna vlast države na tom teritoriju, omeđenom međunarodno priznatim granicama. Teritorijom cijele države izravno upravlja centralna vlast, bez obzira na stepen samostalnosti u odnosu na središnju vlast. U Dejtonskoj BiH državna vlast nema ni punu vlast ni puni suverenitet na teritoriju omeđenom državnim granicama.
Iako je BIH po Dejtonu demokratska, nezavisna i suverena država, zaustavljanje državne policije na entitetskoj granici Rs još jednom pokazuje da BiH nema suvereniteta na cijelom svom teritoriju. Nema ga na području Rs a ograničeno je suveren i na nekim područjima koja su ranije bila u sastavu tzv. Herceg Bosne. Ponekad se čini da više suvereniteta imaju službe sigurnosti susjedne Srbije i Hrvatske nego domaće. Ako policajci i pripadnici službi državne sigurnosti nemaju pristupa na svaku stopu zemlje kojoj obezbjeđuju sigurnost i zaštitu, a imaju je službe sigurnosti susjednih država, o kakvoj se nezavisnosti i stepenu suvereniteta države BiH uopšte može govoriti?

Službe sigurnosti Rs otuđeni dio moći

Zabranom ulaska službi sigurnosti države BiH na područje koje kontroliše Rs, jasno izlazi na vidjelo da službe sigurnosti Rs, posebno kriminalističke i tajne službe, aktivni i sve širi rezervni sastav policije, te paravojne formacije koje se dodatno obučavaju i popunjavaju ljudstvom, od stupanja na snagu Dejtona predstavljaju otuđene centre moći i djeluju sve samostalnije, po smjernicama i direktivi vladajućih struktura Rs i samo su formalno u sastavu ukupnih snaga sigurnosti države.
Ako pouzdano znamo da temelj i kostur policijskih snaga Rs čine velikim dijelom počinioci zločina i izvršioci genocida nad Bošnjacima, njihova djeca a sada već i unuci, onda je svima jasno da se milionski broj prognanih Bošnjaka i Hrvata nije ni smio ni mogao vratiti svojim kućama. Mogli su to uraditi samo posebno hrabri i nostalgični, zabluđeni ili oni najstariji koji su naprosto došli da umru i budu sahranjeni tamo gde su rođeni. U kakvom strahu i dalje žive Bošnjački povratnici u Rs i kakav san imaju, može se samo zamisliti.

Produžetak povratničke agonije

Onemogućavanje službama sigurnosti države BiH da djeluju na cijelom području države i prepuštanje te nadležnosti isključivo enitetskim službama sigurnosti, u slučaju Rs ne znači ništa drugo nego produženje okupacije i ostavljanje bošnjačkih povratnika na milost i nemilost onih istih policijskih struktura koje su izvšile progon Bošnjaka i Hrvatata i počinile najstrašnije zločine uključujući i zločine genocida nad Bošnjacima.
Može li se uopšte zamisliti u kakvoj sredini žive bošnjački povratnici u Rs, bez ekonomske moći i političkih prava, kad znaju da ih okružuje mržnja, prijetnje iz vrhova entitetske vlasti , ucjene, zahtjevi da budu i ostanu poslušni, da sarađuju sa tim kriminalnim vlastima, koji nerijetko istupaju nasilno, pa čak pokazuju spremnost da krenu u nove otvoreno najavljivane zločine.

Istrajnost i dosljednost Rs u rušenju BiH

Ne treba zaboraviti da je ova odluka Vlade Rs usljedila samo dan nakon što je NSRS stavila van snage Izvještaj Vlade Rs o Srebrenici usvojen na toj skupštini 30.3. i 30.9. 2005. godine, te odlučila formirati novu nezavisnu međunarodnu komisiju koja će napraviti novi Izvještaj, kojim će pored Podrinja obuhvatiti stradanje Srba u Sarajevu od 1991 do 1995. Naravno da je ovaj korak vlasti Rs dobio podršku samo neprijatelja države BiH, kojem se priključila i većina opozicije Rs, jer bi se s izjednačavanjem krivice za agresiju na BiH i počinjene najteže zločine, u povoljnim uslovima na međunarodnoj sceni, stvorile pretpostavke kojima teže vlasti Srbije i Rs.
Iako se ovakvi potezi , uključujući i najnovije Dodikove izjave o potrebi za razgraničenjem Srba ne samo na prostoru BiH već i regiji Balkana, tumače kao izborni marketing, sasvim je jasno da su to i isprobana sredsta srpskih fašista nacionalista i šovinista kojima se država BiH nastoji pokazati neodrživom i srušiti. A negiranjem i rušenjem vrijednosti BiH države, lobiranjem u svijetu i isticanjem i nadmoći Rs nad državom BiH u različitim segmentima pokušava se dobiti što veća podrška u regionu i svijetu i stvoriti klima za osamostalenje Rs i prisajedinjenje Srbiji. Za Dodika su granice Rs već sada kao državne , jer su jasno povučene, katastarski jasno locirane i sad se zovu entitetske, ali po njemu nema nikakvog razloga da već sutra budu neke druge, a kakve druge nego državne.
Izdizanjem entitetskog suvereniteta protiv suvereniteta države, genocidna Rs se nadređuje državi BiH i postavlja bodljikavu žicu oko entiteskih granica, kao u vrijeme agresije oko logora za Bošnjake. Sve su prilike da bi se genocidnom entitetu – Rs i njenim profašističkim vlastima to moglo razbiti o glavu i vratiti kao bumerang.
Jer ima i ona narodna, “ko drugom jamu kopa, sam u nju pada!“

Burlington, 10.8. 2018 Zijad Bećirević

Related posts

IGK Reakcija na Palmerovu izjavu: Negiranje genocida nije sloboda govora!

BHD Info Desk Administrator

Čović: Bošnjacima više nisam problem, nisam kandidat! Nemojte glasati za Komšića

BHD Info Desk Administrator

Zijad Bećirević: Moj stav -SAD UVELE SANKCIJE DODIKU

Leave a Comment