Kultura

U zahvalnost Rodžeru Votersu / In gratitude to Roger Waters

banner

UMJESTO NOMINACIJE – U zahvalnost Rodžeru Votersu

Bitka za Bosnu i Hercegovinu
još traje.
U Sarajevu se brani suština civilizacije
Dođi Rodžeru Votersu
i otpjevaj „Jednu ciglu u zidu“
jer nigdje u Evropi ta himna slobode
nema jači i iskreniji eho.
Dođi Rodžeru
jer Sarajevo te treba
Slobodarska misija gubi smisao
bez herojskog Sarajeva
tvom muzičkom studiju
mjesto je kod „Vječne vatre“

spomeniku antifašizma
Nedostaje rodžerovskog plama bunta
protiv nepravde i tirana
da bi se rasplamsala vatra prkosa
mračnjačkoj najezdi jahača apokalipse
koji prijete da ljudska osjećanja
prikuju na stub srama
a od divljaštva načine krunu svijeta:

samo usijane note sanjivog basa

uz ritmičnu pratnju vjernog doboša

i zanosni ples dubokih timpana

te prasak zveckavih činela

imaju moć da unesu svjetlo
u evropski turoban dan
kome ponestaju sunčani zraci
dok stari kontinent tone
u dugu polarnu noć.

Dođi Rodžeru Votersu
u slobodarsko Sarajevo

da ti dodjelimo povelju – glasa savjesti
jer ti si rekao jasno i glasno
ono što je epoha šutila
a mnogima klizila između prstiju
između nota, između riječi
između stihova
između slika, pokreta i krikova
i neartikulisano ostalo da jezdi
iznad glava zbunjenih ljudi
ne znajući šta se dešava:

da li im se stvarnost pričinjava

ili je zaista istina

to što vide, čuju i osjećaju?

Gase nam muziku u gradu
Zatiru nam muzičku scenu
Rastjeruju nam po svijetu zaljubljenike u ritam i melodije
melju nam duh beživotnom drobilicom
i od nas hoće da načine bezosjećajne strojeve:
koji će gasiti svjetlo i širiti mrak
koji će od pjesme načiniti oluju
koji će od ljubavi tvoriti mržnju
koji će gaziti život a slaviti smrt.
Možda ti nisu rekli
ali ’92 godine – kada su psi rata
sijali smrt po evropskom Jerusalemu
tvoja kreacija je bila duhovni zid
na prvoj liniji odbrane grada
gdje su se branile civilizacijske vrijednosti
od najezde avetinjskog varvarizma.

Mi koji smo budni u vještačkom paklenom grotlu
gdje nam svakodnevno razvlače pamet
i uče nas pravila koja se nigdje ne koriste
shvatamo da je besmisleno u takvom okruženju
predlagati Rodžera Votersa
svjetlonošca Pink Flojda
za Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva
pa mu neovisno od oficijelne volje
dodjeljujemo priznanje

DUHOVNOG VITEZA –

u vidu stihova sarajevske poezije
da bi se namirio dug iz prošlog milenijuma
da bi se oplemenila sarajevska „Vječna vatra“
zlaćanim plamom vječne misterije
što potiče čovjeka
da zakorači u san.

Autor: Ibrahim Osmanbašić

Sarajevo, 15.2.2019. god.

………

INSTEAD OF NOMINATION

(In gratitude to Roger Waters)

The battle for Bosnia and Herzegovina is still ongoing.

The essence of civilization is defended in Sarajevo.

Come, Roger Waters

and sing “Another Brick in the Wall”

because nowhere else in Europe

this anthem of freedom has stronger and more sincere echo.

Come, Roger

because Sarajevo needs you

the Liberal Mission loses its meaning

without heroic Sarajevo.

Your music studio

should be placed by “Eternal Fire”.

A monument of anti-fascism

misses Roger’s flame of rebellion

against injustice and tyranny

to flare up the fire of defiance

to the obscure invasion of the apocalypse riders

who threaten to nail down the human emotins

on the pillar of shame

and from the savage they made the crown of the world:

only glowing notes of dreamy bass

with the rhythmic accompaniment of a faithful drum

and ecstatic dance of deep timpans

and a bang of clinking cymbals

have the power to bring the light

into European gloomy day

missing the sunlights

while the old continent sinks

into the long polar night.

Come, Roger Waters

to the Sarajevo liberation army

to give you a charter -a voice of conscience

because you said loudly and clearly

what the epoch was silent about

what glided between the fingers to a many

between the notes, between the words

between verses, between images, movements and cries

and unarticulated left to ride

above the heads of confused people

not knowing what was happening:

Whether reality was just an imagination

or was it real of what they saw, heard and felt?

They switch off our music in the city,

they suppress our music scene,

they disperse the lovers of rhytms and melodies,

they grind our spirits with a lifeless crusher

and they want to turn us into insensitive machines

that will extinguish the light and spread the darkness

that will turn a song into the storm

that will create hatred from love

that will tread on the life and celebrate the death.

Maybe they didn’t tell you

but ’92 – when the dogs of war

spread the death on European Jerusalem

your creation was a spiritual wall

on the first line of defense of the city

where civilization values were defended

from the avenger’s barbarism.

We who are awake in artificial hellfire

where our everyday routine grows

and they teach us rules that are not used anywhere

we realize it is meaningless in such an environment

to suggest Roger Waters

the keeper of Pink Floyd light

for the Sixth Anniversary Award of the City of Sarajevo

and independent of the official will

we grant him a recognition of

THE SPIRITUAL KNIGHT

in the form of verses of Sarajevo poetry

to settle the debt from the past millennium

in order to enrich the Sarajevo “Eternal Fire”

by a golden flame of eternal mystery

what arouses a man

to step into a dream.

Ibrahim Osmanbasic

Sarajevo, 2019.

Related posts

Brisel: Otvorenju izložbe “Sjećanje na Srebrenicu” 19. juna u zgradi Evropskog parlamenta

Nova izložba fotografija Kemala Hadžića u Sarajevu

Editor

Zürich: Premijerno predstavljen njemački prevod romana ‘Jevrejsko groblje’ Enesa Karića

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment