Regija

CRNA GORA: DIREKTORAT ZA MEDIJE INSTITUCIJA VRIJEDNA PAŽNJE

banner

Piše: Božidar Proročić, književnik i publicista

Direktorat za medije predstavlja izuzetno značajnu i dragocjenu instituciju koja je profesionalni servis za sve medije ali i poslenike medija. Odlučio sam da posjetim ovu instituciju u želji da se informišem o zakonskim procedurama i okvirima intresantnim za medijsko zakonodavstvo. Iako je gotovo kraj jula mjeseca 2023. godine ovi neimari rade sa puno snage, volje, entuzijazma i elana. Mlad tim posvećen svom poslu toplo me je primio i dočekao. Prijatan razgovor je ono što uvjek prija i imponuje bliski mi generacijski ali sa puno želje da mi predstave svako iz svog ugla i svoje nadležnosti zakonske propise i okvire ali i brojne evropske prakse i iskustva.

  Direktorat za medije čine: Generalni direktor Neđeljko-Neđo Rudović, Ljiljana Perović samostalni savjetnici, Marko Popović, Vukašin Pudar, Đorđe Drinčić i Milica Noković duže vrijeme angažovana po ugovoru u direktoratu za medije

Đorđe Drinčić je diplomirani pravnik izuzetno ozbiljan a o svom poslu kaže: ,,Moj posao je dinamičan smatram ga  svakodnevnim izazovom koji pruža prilike za sticanje novih znanja vještina i stvaranja brojnih kontakta što sa kolegama iz Državne uprave, međunarodnim partnerima, civilnim sektorom i društvom a naravno tu su i svakodnevni susreti sa predstavnicima medija. Moje primarno zaduženje se odnosi na normativnu djeltanost i usklađivanje zakonodavnog okvira sa propisima EU planiranje i izrada strateških dokumenata vođenje upravnog postupka te brojnim drugim zaduženjima u svakodenvnom radu. Smatram da je saradnja sa predstavnicima medijima i svim drugim zaintresovnaim stranama dobra i itekao značajna za unapređenje ne samo medijskog zakonodavstva već i cjelokupnog medijskog sektora u Crnoj Gori a Direktorat za medije pokazuje visok stepen inkluzivnosti i tranasparentnosti u svom radu što se posebno odražava kroz neposrednu komunikaciju sa istima te neiznmjeran doprinos i ukjučenost navedenih subjekata u radne gtrupe za izradu medijskih zakona i prve medijske strategije u Crnoj Gori. Smtaram da je Crna Gora napravila evidentan korak u pravcu usklađivanja svog medijskog zakonodoavstva sa pravnom tekovinom EU  uvažavajući mišljenje i preporuke drugih međunarodnih partnera. Takođe svi relevantnji međunarodni indexi slobode izražavanja u perthodnim godinama su pokazatelj da Crna Gora napreduje na tom polju. Te da je medijskom strategijoim Crne Gore, koja je u procesu usvajanja itekako želi biti u korak sa Evropom. Predviđeno je niz mjera koje se odnose na dalje poboljšanje kotiranja Crne Gore na tim indeksima i unapređenja slobode izražavanja. Direktorat za medije razvija saradnju sa NVO koja se bave medijima, prati njihove inicijative i razvija partnerstvo; podstiče proizvodnju programskih sadražaja od javnog interesa u lokalnim štampanim medijima u cilju promocije i očuvanja lokalne kulturne baštine i jačanja informisanosti stanovništva na lokalnom nivou; razvija i podstiče partnerstvo u oblasti medijske naučno-istraživačke i obrazovno-edukativne djelatnosti; izrađuje tekstove nacrta i prijedloga zakona i drugih podzakonskih akata i stara se o njihovom sprovođenju; priprema mišljenja na zakone i druge propise koji utiču na medijski i radio – difuzni sistem; vodi postupak prijavljivanja i upisa u evidenciju domaćih medija; priprema ugovore o prenosu radio – difuznih signala radio difuznih servisa Crne Gore; prati realizaciju zaključenih ugovora i predlaže mjere za ispunjavanje ugovorenih obaveza; vrši i poslove koji se odnose na međunarodnu saradnju i evropske integracije iz nadležnosti Direktorata.” Evidentno je da Đorđe Drinčić posjeduje veliko znanje i energiju što ga čini posebnim u ovom poslu.

Milica Novković je završila Medije i komunikologiju  na Univerziztu Donja Gorica. Od ujaka je naslijedila ljubav prema ovom često teškom ali i izazovnom pozinu.  Milica Novković počela je da radi prije dvije godine u Dirorektorat za medije kao volonter potom je dobila ugovor i dan danas je angažovana ugovorom, njen mladalački polet ljubav prema medijima je opredijelila da se posveti i da svoj puni doprinos. Sa toplim osmjehom i puno skromnsoti kaže: ,,Angažovana sam na poslovima analize i istraživanja medijskog tržišta. Aktivno sam učestovala u svim statisitikama, istraživanjima tržišta, izrade medijskih zakona i uvodnog dijela medijske strategije. Čiji je ptrvi nacrt sadržao preko 100 stranica. Pored toga pripremam medijske materijale, govore i sadržaje za visoke rukovodioce naše ustanove. Priprema brojnih informacija za sjednice Vlade i odbore skupštine Crne Gore nije lak posao i zahtijeva veliku odgovornost svaka riječ je važna i presudna. Servis smo svih medija u Crnoj Gori i trudimo se da svima pružimo punu i pravu informaciju o svemu onom što prati medijske tokove EU.   Servis smo svih medija u Crnoj Gori i trudimo se da svima pružimo punu i pravu informaciju o svemu onom što prati medijske tokove EU. ”

Pored toga Direktorat za medije: Vrši poslove koji se odnose na: medijski i radio-difuzni sistem; informativne djelatnosti u domenu štampe, radija, televizije i drugih sredstava informisanja, i to: prati stanje u oblasti medijskog i radio – difuznog sistema i priprema analize, informacije i izvještaje potrebne za utvrđivanje i sprovođenje politike u ovim oblastima: prati stanje ostvarivanja prava građana na informisanje i predlaže mjere za ta prava po osnovu programskih sadržaja od javnog interesa i značaja za razvoj nauke, obrazovanja i kulture, informisanja pripadnika nacionalnih i etničkih grupa i informisanja lica oštećenog sluha i vida; stvara normativne uslove za razvoj medijskog pluralizma; prati, predlaže i sprovodi normativne mjere radi ostvarivanja javnog interesa iz oblasti javnog informisanja. ” Vjerujem da će i Milica Novković dobiti svoj zasluženi stalni radni angažman s obzirom koliko je posvećena ovom poslu.

Marko Popović ljubazan, odmjeren i veoma precizan o svom poslu kaže: ,,U Direktoratu za medije sam više od sedam godina. Počeo sam  kao svajetnik za međunarodnu saradnju. Osim toga vodio sam konkurse i rješavao zahtjeve za pomoć medijima u okviru zakonskih okvira tog perioda. Učestvovao sam u Prvom krugu izrade medijskih zakona 2018-2020 kada su usvojeni zakoni o medijima i zakon o Ncionalnom javnom emiteru RTVCG kada je i počela njihova primjena. Zakon o elektronskim medijima-budući zakon o audio-.vizuelnim medijskim uslugama zbog rokova nije usvojen u tom sektroru. Donešeni zakoni su donijeli vidna poboljšana u oblasti medija. Mogu da istaknem da sam sa kolegama i minimalnim kapacitetom u Direktoratu značajno doprinio primjerni novog zakona o medijima. Između ostalog sređivanju evidencije medija koju vodi ministarstvo i prvoj raspodjeli sredstava iz fonda za podsticanje pluraliznma i raznovrsnosti medija. Koji je ovim zakonom prvi put ustanovljen. Učestvovao sam u izradi izmjenama medijskim zakona koje su započete krajem 2021. godine. I  izradi prvi medijske strategije Crne Gore 2023-2027. Kao  i sa kolegema u realizaciji COVID- konkursa za pomoć medijima. Dao sam puno predloga za rješavanje konkretnih problema u oblasti medija. Smtaram da treba da se vodimo prilikom uskljađivanja propisa i primjerima u Međunarodnoj saradnji onim da ne treba automatski prihvatati sve preporuke već to trebna da radimo postepeno. Prvo treba ispitati kapacitete tržišta i medija kako bi smo omogućili blagovremenu primjenu. Crna Gora ima oko 200 medija različitog formata i sadržaja. Budućnost medijskog sektora vidim u njenom uspješnom razvitku. Mediji će biti dio EU i dio evropskog tržišta koje ima svoju budučnost i perspektive. ”

 Pored toga Marko Popović ističe: ,,Direktorat za medije priprema analize, izvještaje, informacije i druge materijale potrebne za utvrđivanje i sprovođenje politike u oblasti slobode izražavanja i informisanja; predlaže mjere za realizaciju utvrđene politike i realizaciju programa međunarodne saradnje; prati i predlaže harmonizaciju zakonodavstva sa propisima Evropske Unije; priprema stručna mišljenja na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa u pogledu njihove usaglašenosti sa međunarodnim standardima i pravilima koji se odnose na slobodu izražavanja i informisanja; sarađuje sa predstavnicima EU i posebnih organa i institucija, odbora i tijela pri EU iz oblasti medija; prati propise, preporuke i standarde EU iz oblasti slobode izražavanja i informisanja; priprema izvještaje, strategije i akcione planove koji se odnose na oblast slobode izražavanja i informisanja; koordinira sa nadležnim državnim organima proces pripreme i izrade strateških dokumenata iz oblasti slobode izražavanja i informisanja u procesu evropskih integracija.” Marko Popović je uvijek spreman da u bilo kom trenutku odgovori izazovima struke da vam pruži punu i pravu informaciju. Krasi ga etičnost, uvažavanje i preciznost jer to su njegovi jedini postulati profesionalizma.

Vukašin Pudar je na poziciji samostalnog savjetnika puni tri godine. O svom poslu kaže: ,,Smatram da je reforma medijskog zakodavstva i izrada prvog strateškog dokumenta posle 18 mjeseci će se medijska strategija naći sa pratećim akcionim planom pred Vladom za period 2023-2024. Pored toga  zadužen sam za slobodan pristup informacijama i državnu pomoć. Evidenciju medija i najvažnija pregovaračka poglavlja 10 i 23 predložena od strane Ministarstva. Učestvovao sam u međunarodnim radnim grupama. Četri su strateška cilja jedan od najvažnih je bezbjednost novinara i medijska pismenost, borba protv govora mržnje, i dezinformacija i on-line uznemiravanja. Sve je usko povezano a opet je sve različito. Poboljšanje ekonmskog stausa zaposlenih u medijima je nešto što se već primjenjuje. Jačanje kapaciteta državnih organa u cilju efikasnog procesuiranja napada na novinare. Uspostavaljanje nacionalnog mehanizma protiv govora mržnje. Posao je vrlo dinamičan i kreativan odgovoran i kompleksan. Mediji su sedma sila vrlo je izazovno usklađivanje registrative sa savremenim tokovima. Mediji zanju da dožive određeni tehnološki bum i da svojim aktivnostim budu izuzetni zapaženi ali i novinama u cilju veće popularnosti. Veoma je važna Nacionalna fokalna tačka za kampanju Savjeta Evrope za bezbjednost novinara. To je veoma intresantan projekat đe će se na nacionalnom nivou svaka članica savjeta Evrope napraviti mini-strategiju na suzbijanju napada na novinare na nacionalnom nivou. U oktobru je plenarni sastanak u Rigi đe ću prisutvovati i dati svoj doprinos istoj. Ovo je samo dio aktivnosti kojima sam uključen i Direktoratu za medije. Timski rad je veoma važan i neophodan iu smatram da je naš mali kolektiv pokazao da je dorastao svim izazovima iako smo najmanji Direktorat sa namjanjim kapacitetima ali sa najvećim obavezama pokazali smo izuzetnu efikasnost u svojim poslovima i obavezama. Njtransparentnija smo ustanova u svom radu i sve nas zajedno krasi profesionalizam i odgovornost.” Vukašin Pudar je izuzetan u svojim stavovima, razmišljanju i znanju koje ga odlikuje i koje vam prezentuje tokom razgovora. On predstavlja primjer na koga treba mnogi službenici da se ugledaju kada je profesionalni odnos u pitanju. 

Ljiljana Perović sa preko 30, godina radi na najodgovrnjim poslovima u državnoj upravi od toga preko desetak godina u Direktoratu za medije. Njen posao je takođe složen bavi se finansjiskim dijelom obaveze direktorata to se prije svega odnosi na planiranje budžeta budžetskih programa i pozicija. Takođe se bavi ralizacijom ugovora, rješenja o radnim grupama i komisijama koje formira Direktorat za medije, Svojim iskustvom i znajem značajno pomaže i udrugim poslovima koji su u nadležnosti Diorektorata. 

Direktor Direktorata za medije Njeđeljo-Neđo Rudović ističe: ,, Veoma mladi tim mojih saradnika koje krasi visoko obrazovanje, etičnost, entuzijazam, preciznost i dinamika u poslu. Naš profesionalni pristup prema svim medijima i poslenicima medija je imperativ od koga nećemo nikada odustati. Ićićemo u korak sa Evropom jer jedino na taj način možemo svi zajedno doprinijeti jačanju medijskih zakona i sloboda. Mi smo servis koji je dao veliki doprinos unapređenju stanja u medijima što je značajno sa mnogo aspekata. Vjerujem da u ovoj ali i narednim godinama bićemo dostojan reprezent Crne Gore u skladu sa preporukama EU ali i našim sveukupnim radom koji je izuzetno obiman ali itekako dragocjen. ”

Vrijeme je prošlo veoma brzo u razgovoru sa ovim mladim ljudima. Stekao sam jednoiskustvo više u razgovoru ali i doživio energiju i entuzijazam koji krasi Direktorat za medije.

Related posts

Hadži Ljajči: Decenije posvećene očuvanju albanske zajednice u Crnoj Gori

Editor

Hrvatska od ponedeljka uvode se nove mjere za Jadransku regiju

Urednik BiH Info Desk

Uskoro lakši ulaz iz BiH u Hrvatsku

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment