Religija

KUR’AN JE ZAISTA MATEMATIČKO ČUDO

banner

Iskušenja i izazovi ovog vremena su sve veća i sve složenija. Kur’an je Božija Objava, Kur’an je knjiga u kojoj treba tražiti odgovore koji će nam pomoći da unapredimo svoja znanja, proširimo spoznaje, nadvladamo i prevaziđemo teškoće i izazove sa kojima se susrećemo u životu. Kur’an je fenomen i matematičko čudo kakvo nećete naći ni na kojem drugom mjestu, jer takvo postoji samo u ovoj Božijoj Objavi. U to ćete se moći uvjeriti i iz ovog teksta, mada je u njemu sadržan samo jedan dio matematičkih fenomena iz Kur’ana. 

Kur’an je Božija Objava, Riječ i Uputa

Objavljen je Muhammedu a.s. u razdoblju od 23 godine njegove poslaničke misije, a potom i svakom čovjeku, da izučava, posmatra, saznaje izvjesnost kosmičkog reda u triplicitnoj relaciji Bog- čovjek- svijet.  Ku’ran insistira na posebujnom posmatranju prirode i čovjeka podjednako, u njihovoj odvojenosti, kao i njihovom jedinstvu. 

Matematički fenomeni u Kur’anu

Po riječima prof. Abdusameda Nasuf Bušatlića znanje je u islamu ključ za razumijevanje ovog i budućeg svijeta, a ne postoji religija koja toliko podstiče na traganje za znanjem i poziva na razmišljanje kao islam. Posebno mjesto daje se matematici, geometriji, trigonometriji i astronomiji. Matematičke spoznaje u Kur’anu su neprevaziđene i fenomen su ovog i budućeg vremena. Tajne zemlje i neba ne mogu se odgonetnuti bez matematike, a matematička nadnaravnost Kur’ana je dokaz da je ta knjiga od Boga. 

Sva nauka je sadržana u Kur’anu, a nove generacije otkrivaju ono što prethodne nisu uspjele. Kur’an ima 114 sura (poglavlja), 6236 ajeta (izraz, stavka). Prvi broj 6 označava 6 ajeta el- Fatihe, zadnji broj 6 označava šest ajeta sure en-Nas, a srednji broj 23 označava vremenski period u kojem je objavljen Kur’an, koji započinje sa el-Fatihom, a završava surom en-Nas. Sura Jasin je srce Kur’ana.

U 114 sura Kur’ana je 30 džuzeva (dijelova), a svaki džuz ima po 20 stranica, 60 hizbova (pola džuza), 240 Rubova, 330733 harfa (jezične raznolikosti), Mekkanskih sura 85, Medinskih 29.

U Kur’anu se ističe da je Allah dž.š. sve sa mjerom stvorio, da je sve sa mjerom stvoreno, da je mjerljivo i da se može matematički izraziti. 

Ovaj svijet ili dunjaluk i onaj svijet ahiret spomenuti su u Kur’anu po 115 puta. 

Muškarac i žena su spomenuti po 23 puta, a 23 + 23 =   46, što predstavlja broj hromozoma kod čovjeka, od čega 23 potiču od oca a 23 od majke.

Šejtan i Melek su podjednako spomenuti po 88 puta. 

Po 145 su spomenuti i život i smrt.

Mjesec u Kur’anu je spomenut 12 puta, baš koliko je mjeseci u godini.

Riječ Godina spominje se 19 puta, a 19 godina se nalazi u jednom metoničkom ciklusu kada sunce, mjesec i zemlja dođu na istu poziciju svakih 19 godina.

Svemirom dominira matematika. Uočeno je da se sve u svemiru zasniva na Kur’anskim brojevima 7 i 19, a za broj 19 kaže se da je ključ Kur’ana.

Riječ Dan u jednini spominje se 365 puta, kao što u jednoj solarnoj godini ima dana, a Dani se spominju 30 puta, baš koliko u mjesecu ima dana.

Zemlja je spomenuta 13 puta, a more je spomenuto 32 puta, što predstavlja tačan omjer zemlje i mora na  površini naše planete zemlje ( 29% : 71%). Nauka je tek nedavno otkrila da more zauzima baš 71,111% zemljine površine, dok kopno zauzima 28,889% zemljine površine.

U Kur’anu se 7 nebesa- 7 nebeskih svodova spominju 7 puta, a  

Ljudi 50 / Poslanici 50

Iblis 11 / Traženje zaštite 11

Blagodat 50 / Razvrat po 50 puta;

Iskušenja 75 / Zahvala po 75 puta;

Sadaka 73 / Zadovoljstvo po 73 puta

Zabludjeli ljudi 17/ Mrtvi ljudi po 17 puta;

Muslimani 41 / Džihad 41

Zlato 8 / Lagodan život po 8 puta;

Magija / Smutnja / Fitna po 60 puta;

Zekat 32 / Bereket po 32 puta

Duša  49 / Svjetlo po 49 puta

Jezik 25 / Govor po 25 puta

Nevolja 114 / Strpljenje po 114 puta

Namaz se spominje 5 puta

Muhammed 4 / Šerijat po 4 puta

Riječ kazna u Kur’anu se spominje 117 puta, a riječ oprost spominje se duplo više – 234 puta.

Geolozi su nedavno utvrdili da je najniža tačka na zemlji kod obale Crnog mora, a u Kur’anu je to spomenuto prije 14.000 godina kao mjesto gdje su Perzijanci pobijedili Rimljane. 

Da li je ovo slučajnost, riječ običnog čovjeka ili pak Boga?  Ko je onda podučio Muhammeda a.s. svemu ovome? 

Čovjek nije u stanju oponašati brojeve koje je Allah odabrao za svoju knjigu Kur’an, a odabrao je ove brojeve: Broj ajeta / stihova 6.236, broj sura / poglavlja 114, broj godina koliko je trajala objava 23, a ovi brojevi se uklapaju u veliki broj jednačina. U svakom ovom broju je čudo. 

Čovjek nikad ne bi bio u stanju oponašati ove  specijalne brojeve. Ovi specijalni brojevi uklapaju se u veliki broj jednačina, koje se nikad ne bi mogle postići drugim brojevima. 

Broj kuranskih sura je 114; zbroj prve i zadnje sure je 114, a taj broj je djeljiv sa 7, pa je ukupan zbir tih brojeva 7 (1+1+4+1 = 7)

Broj godina koliko je trajala objava Kur’ana je 23, a prva i zadnja godina čine 231, koji je djeljiv sa 7.

Broj sura i broj ajeta daju zajedno broj 1146236, koji je sedmocifren i djeljiv sa 7; osim toga zbir ovih brojeva je 23 (broj godina objave) 1+1+4+6+2+3+6= 23 a ukupan zbir cifara ovog broja je : 2+3+1+1+4+6+2+3+6 = 28 = 7×4 , a broj 28 je broj slova arapske abecede, a arapski jezik je jezik Kur’ana.

Broj sura 114 i broj godina objave 23 čine broj 23 114 koji je djeljiv sa 7 na dva načina 2+3= 5 i 1+1+4 = 6, a broj 56 je djeljiv sa 7.

Broj ajeta i broj godina objavljivanja Kur’ana čine broj koji je također na dva načina djeljiv sa brojem 7, a to je broj 236236.

“Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njim bdjeti!” (Sura Al-Hidzr 9.ajet) je ajet iz Kur’ana koji govori o Božijoj zaštiti Kur’ana. Broj slova u ovom ajetu je 28, kao i broj slova u arapskoj abecedi. 

Osim toga, broj ajeta, s rednim brojem ovog ajeta daje broj 96236, koji je dva puta djeljiv sa 7, a broj sura s rednim brojem ovog ajeta daje broj 9114, koji je dva puta djeljiv sa 7. Iz toga proizilazi zaključak: 

Svaki od ova tri broja ima ograničen broj cifara: 23114 ima 5 cifara, 236236 ima 6 cifara, 1146236 ima 7 cifara, i ako ova tri broja poredamo dobićemo broj 567, koji je djeljiv sa 7. 

Čudesno slaganje broja 7 sa ostala tri broja (broj ajeta, broj sura i broj godina trajanja objave) je jedan dio  velikog broja jednačine, koji imaju određeno kuransko značenje. 

Zato pitanje onima koji tvrde da mogu napisati nešto slično Kur’anu: Možete li napisati nešto slično kao ova tri broja? 23-114-6236?

Objava Kur’ana je počela u sedmom stoljeću (610. godine po Isa a.s.). Brojevi pokazuju koliko čega ima.

Broj 1 je simbol za Boga. Uzvišeni Allah dž.š. samo je jedan. Prvi ajet sure Ihlas glasi: “Reci: On je Allah – Jedan ( El/Ihlas,1) 

Kur’an govori o 7 nebesa, 7 zemalja, 7 slojeva zemlje i o 7 mora. Geologija uči da zemlja ima 7 slojeva, a

prva kuranska sura Fatiha ima 7 ajeta, a Kur’an svjedoči da Džehennem ima 7 vrata/ kapija.

Allah je Onaj Koji je 7 nebesa stvorio, a i zemalja isto toliko (Et-Talak,12). Kur’an osim o 7 nebesa i 7 zemalja kazuje i o 7 mora i o 7 slojeva zemlje. I geologija uči da zemlja ima 7 slojeva.

U suri Jusuf se spominje tumačenje sna o 7 debelih i 7 mršavih krava, kao i 7 klasova, što je Jusuf protumačio sa 7 plodnih i 7 sušnih godina. Poznat je hadis o sedam vrsta ljudi koji će biti stavljeni u hlad Allahovog prijestolja na Sudnjem danu, kada  osim tog neće biti drugog hlada. Sunce će se tog dana približiti i njegova toplota će znojiti i pržiti.

U Kur’anu se na mnogo mjesta spominju događaji opisani brojem 7. Oluja koja je trajala sedam noći i uništila Hudov narod Ad…Tablice periodnog sistema hemijskih elemenata napravljene su u znaku broja 7, imaju 7 perioda.

A kada Lukamn a.s. savjetuje svog sina daje mu 7 savjeta života, a prema imamu Gazzaliji 7 je bolesti duše i srca. Muhammed a.s. je rekao čuvajte se 7 zala  koja upropašćuju onog ko ih čini.

Namaz je stub vjere i on je naređen na Miražu sedmog hidžretskog mjeseca u sedmom stoljeću. Allah dž.š. je naredio 7 farz ili obaveznih namaza: sabah, podne, ikindija, akšam, jacija (svaki dan)

Noć Miradža se desila 27-e noći, sedmog po redu hidžretskog mjeseca, godine 621, u sedmom stoljeću  po Isau a.s. Te noći je Allah Svemogući preveo Svoga roba Muhammeda a.s. iz Hrama časnog u Hram daleki, iz Kabe u Mekki do Mesdžidu -l-Aksa u Jerusalemu.

Prikaz rotacije je lingvistički Kur’anski fenomen sadržan u ajetu Sve u svemiru plovi  (ili kreće se, okreće se, rotira se) – Nit sunce može mjesec dostići, niti noć dan prestići. Kad se rastavi “sve u svemiru plovi” na riječi dobije se prikaz rotacije sa centralnim slovom “J” oko kojeg plove, a početno slovo je plovidba, kretnja rotacija.

U 53. suri Kur’ana suri Zvijezda u 49 ajetu Allalh prije 1400 godina spominje zvijezdu Sirijus. U prvom ajetu ove sure se spominje riječ Zvijezda, a tek u 32 ajetu spominje riječ Zemlja. Ove dvije riječi zemlja i zvijezda su udaljene jedna od druge tačno za 841 harf ili slovo, a udaljenost Zemlje od zvijezde Sirijus je tačno  841 svjetlosna godina. 

Redni broj kuranskih poglavlja i broja njihovih ajeta daje simetričnu konstrukciju. Kada bi se pomjerio samo jedan ajet u Kur’anu, iz jednog u drugo poglavlje, to bi uništilo matematičku konstrukciju Kur’ana.To su dokazi da je Knjiga originalno sačuvana od objave do danas.

Allahov pečat  u Kur’anu, savršenstvo aritmetičkog proračuna u Kur’anu vidi se iz riječi Bismillahir -rrahmani-rrahim (U ime Boga , Milostivog, Samilosnog), sastoji se iz 19 harfova. Svaka sura u Kur’anu počinje sa Bismillom – Bismillahir- rrahmani- rrahim.

Taj tekst ima 19 slova. Svaki harf ima numeričku vrijednost, a zbir tih vrijednosti je 293 kao što je i zbir brojeva 293. Dekodiranjem uz pomoć matričnog računa utvrđujemo zašto je riječ Bismile sačinjena baš od tih brojeva ( a ne od nekih drugih) i zašto su ti brojevi poredani baš tim redom ( a ne nekim drugim) i zašto je njihov zbir 293.

Cijeli Kur’an je sazdan na broju 19 i to je njegov pečat i potvrda da je od Svevišnjeg, a ne od čovjeka tj. Muhammeda a.s. Prvih pet ajeta od prve Objave  (96:1-5) sadrže samo 19 riječi, a tih 19 riječi imaju samo 76 slova, a to je djeljivo sa brjem 19.

Prva sura koja je objavljena po hronološkom redosledu je sura Al Alaq, koja je smještena na 96-mjestu ili 19 mjestu od pozadi. Prvo je objavljeno 5 ajeta ove sure. “Čitaj, čitaj u ime Gospodara tvoga koji stvara čovjeka od ugruška, Čitaj plemenit je Gospodar tvoj koji poučava peru, koji uči čovjeka onom što nezna (96:19)”. Ovih 5 ajeta sastoji se od 19 riječi, a u ovih 19 riječi su sadržana 76 harfa (slova), a broj 76 je djeljiv sa 19 (19×4=76). Kasnije se objavljuje još 14 ajeta, koji kada se saberu sa onih 5 daju 19. Broj harfova ove sure je 285, opet broj koji je djeljiv sa 19 (19×15=285)

Riječ Allah se u Kur’anu spominje 2698 puta, a broj  2698 je djeljiv sa 19 (142×19=2698).

Riječ ER RAHMAN (Milostivi) je spomenuta u Ku’ranu 114 puta (19×6=114).

Riječ ISM (ime) spominje se u Kur’anu 19 puta.

U Kur’anu se nalazi tačno 114 pečata.

Brojevi u Kur’anu se spominju na 285 mjesta, što je opet djeljivo sa 19 (19×15=285). Ako saberemo ove brojeve po njihovoj brojčanoj vrijednosti dobićemo broj 174591 koji je djeljiv sa 19 (19×9.189=174.591).

Ja i Sin u suri JASIN ima tačno 285 (19×15=285), a Ta i Sin u surama koje imaju ovde inicijale ima na 494 mjesta (19×26=494)

Sura An Nasr koja je posljednja u cjelosti objavljena sastoji se od 19 riječi.

Kur’an je jedina knjiga na zemlji u kojoj se na početku nekih poglavlja nalaze šifrirani skraćeni glasovi (na arapskom mukattati). U ovim incijalima nalazi se tačno 14 od 28 glasova arapske abecede, koji  sačinjavaju 14 kombinacija, a ponavljaju se u 29 sura Kur’ana.  

Prosto je nemoguće da neko napravi smišljen tekst sa tako kompleksnim sistemom slova i onda to sve složi u jednu knjigu Kur’an, a da su ta slova djeljiva sa najtežim brojem je jednostavno nemoguće.

Od prvog do zadnjeg spominjana Sunca u Kur’anu ima 5778 ajeta, a po naučnim mjerenjima toplota površine Sunca je 5778 toplotnih jedinica – Kelvina, koje je Bog stvorio prije nego je čovjek rođen.  

Od početka do sredine Kur’ana, do poglavlja Željezo, ajeta 25 u kome se spominje željezo, ima 5100 ajeta, a od površine zemlje do čvrste željezne jezgre u sredini zemlje je 5100 km.

Tek nedavno je otkriveno da se zbog gustine mora vode dva mora se dodiruju ali ne mješaju, a u Kur’anu je to otkriveno prije 14.000 godina.

U vrijeme objave Kur’ana nije bilo teleskopa za osmatranje niti znanja moderne fizike, astronomije…

Kur’an je riječ Sveznajućeg. Kur’an je posljednja Božija knjiga koja je preko meleka Džibrila objavljena posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu a.s. Objava Kurana trajala je od 610. do 632.godine, a taj period od 23 godine dijeli se na 13 godina objave u Meki i 10. u Medini. Najstariji Kur’an nalazi se u uzbekistanskom glavnom gradu Taškentu.

Kur’an je matematičko čudo, Božija Objava i Glas, Uputa i Spas za sve nas.

Allahu dragi pomozi Ukrajini, pomozi narodu Palestine, pomozi svima koji danas stradaju i pate.  

Palm Beach, 8.12.2023     

Priredio: Zijad Bećirević   

Related posts

Vaktija za ovu godinu: Kada počinje ramazan i kada su bajrami

Editor

Lejletu-Bedr je svjedočanstvo čovjekovih izazova i poteškoća kroz prostor kojim hodi

Editor

Bajramska poruka reisa Kavazovića: Udružimo se da dobro i mir nadvladaju našim društvom

Editor

Leave a Comment