Moj stav

Afera Tegeltija: Upalimo svijeće za Visoko sudsko i tužilačko vijeće

banner

Zamrzavanje predmeta ratnih zločina i kadrovska politika u korist i za račun separatizma Rs, po mjeri Milorada Dodika, bili su glavni posao Predsjednika VSTV Milana Tegeltije, a VSTV preuzelo ulogu Biroa rada za oblast pravosuđa.

U aferi “Potkivanje – 1”, u kojoj Predsjednik VSTV u kafani  trguje krivičnim istragama (slučaj Alešević) i nakon toga biva rehabilitovan uz podršku većine članova VSTV-a, već time VSTV-e i predsjednik vijeća sebe diskredituju, ali u uslovima korupcije, kakva vlada u BiH, ostaju netaknuti i zaštićeni. I vjerovatno bi sve ostalo isto, “vuk pojeo magarca”, da nije bilo Avde Avdića i afere “Potkivanje – 2”.

Mada su zadaci VSTV-a vema obimni i kompleksni, od posebnog značaja za ustavni sistem BiH, od dolaska Tegeltije, prije 6 godina, VSTV je svoju najvažniju ulogu u oblasti pravosuđa usmjerilo na dva cilja, prvi je zaštita od progona ratnih zločinaca, smanjivanje već izrečenih kazni i drugi, postavljanje podobnih kadrova u tužilaštvu i sudovima BiH, koji će aminovati ono što žele Dodik i Čović. Naravno sve to radi se na perfidan način i u rukavicama.

Pokretanjem afere “Potkivanje- 2”, u kojoj je novinar istraživčkog novinarstva Avdo Avdić otkriva novu koruptivnu radnju predsjednika VSTV Milana Tegeltije,  otvorena je jedna od najznačajnijih tema političkog, društvenog i privrednog života u ovom vremenu, politika stranačkog zapošljavanja u najvažnijim državnim institucijama, bh pravosuđu, s kojom VSTV postaje Biro rada za potrebe pravosuđa.

Politika zapošljavanja imala je veliki značaj i u socijalističkom sistemu, u kojem smo živjeli pola stoljeća, a u uslovima divljeg kapitalizma, u kojem živi BiH posljednjih 25 godina, je od prevashodnog značaja. To je izvor moći političkih stranaka i njenih lidera. Koliko stranka ima zaposlenih, u kojim službama, sudstvu, upravi, policiji, ključnim  granama  privredene djelatnosti, od toga ovisi moć parije, i broj glasova koje će dobiti na izborima.

A u uslovima Dejtonskog ustrojstva BiH, u rukama vodećih  partija koncentrisana je sva : a) zakonodavna vlast koja  donosi zakone, b) izvršna vlast koja vlada zemljom, c) državna uprava koja provodi zakone i d) i sva sudska vlast, koja osigurava primjenu zakona. 

Sastav VSTV BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV) je nezavisni organ bh pravosuđa. Formirano je po Zakonu o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 25/04. Vijeće ima 15 članova, koji većinom glasova  između seb biraju predsjednika i dva potpredsjednika, koji ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Mandat članova je 4 godine i mogu imati dva uzastopna mandata.

Sastav VSTV čine: Sudija Suda BiH, tužilac Tužilaštva BiH, sudija Vrhovnog suda BiH, tužilac Federalnog tužilaštva BiH, sudija Vrhovnog suda Rs, tužilac Republičkog tužilaštva Rs, sudija kantonalnog ili općinskog suda iz FBiH, tužilac kantonalnog tužilaštva iz FBiH, sudija okružnog ili osnovnog suda Rs, tužilac Okružnog tužilaštva Rs, sudija ili tužilac Brčko Distrikta, advokat Odvjetničke komore FBiH, advokat Advokatske komore Rs, član izabran od Vijeća ministara BiH. 

Po tim kriterijima su izabrani i čine sadašnji sastav VSTV: Milan Tegeltija, Sanela Gorušanović – Butigan, Biljana Simeunović, Selim Karamehić, Lejla Hadžić, Goran Nezirović, Mahmut Švraka, Slavo Lekić, Željka Radović, Jadranka Stanišić, Duška Bogojević, Berina Alihodžić, Dragomir Vukoje, Amila-Mimica Kunosić, Monika Mikić. Predsjednik vijeća je Milan Tegeltija, a potpredsjednica Sanela Gorušanović – Butigan. U 2021.g. ističe mandat Amili Kunosić, Goranu Nezireviću, Dragomiru Vukoju, Selimu Karamehiću, Mahmutu Švraki i Berini Alihodžić.

 Uloga VSTV

Krovna pravosudna institucija BiH Visoko sudsko tužilačko vijeće (VSTV) je nezavisni organ, koji ima zdatatak: imenovanje sudija, tužilaca, njihovih zamjenika i sudija porotnika u sve sudove na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, osnovnom i općinskom nivou u BiH, koordiniranje i vršenje nadzora nad njihovim radom, rješavanje pritužbi na njihov rad i odlučivanje o žalbama… Pored toga VSTV daje prijedloge za izbor sudija Ustavnog suda Rs, Ustavni sud FBiH. Iz ovog se vidi kolika je važnost posla koji obavlja VSTV-e i kolika je moć koncentrisana u rukama članova i predsjednika VSTV-a.

A kad krovna sudska instanca počne da prokišnjava, šta očekivatiu nego da se krov popravlja ili mijenja, da se spriječi da se građevina ne obrušava i propada. I kad se pod njenim krovom događa što se u BiH događa, šta onda očekivati od nižih instanci pravosuđa, koje se oblikuju i ugledaju prema najvišoj.

Kad se u tom strateškom pravcu – zapošljavanje-  uzme u obzir stranački interes, pa još dublji nacionalni, pa broj opština u BiH 142 (od čega 79 u FBiH, 63 u Rs) i broj sudova i tužilaštava u opštinama i gradovima, onda se vidi da su afere “Potkivanje” 1 i 2 samo uzorci.

Ovladati sa kadrovskom strukturom u sudovima i tužilaštvu omogućuje predsjedniku i članovima vijeća jak uticaj na rješavanje predmeta korupcije, kriminala , a posebno ratnih zločina. Od kada je Tegeltija došao na vlast umjesto zločinaca i izvršilaca genocida sve više branilaca BiH se našlo u sudovima i iza rešetaka. Istina, pokrenute su i brojne afere koje su nagovještavale da će se i u BiH pojaviti “Sanader”, ali su svi pokrenuti procesi zaustavljeni prije nego su i došli do sudnice. Neki od njih su: Siniša Macan, F. Radončić, Dragan Čović, Nedžad Branković, Nikola Špirić, Milorad Dodik, Lagundžija…Ni jedan od ovih slučajeva nije okončan osuđujućom presudom. Svi oslobođeni.

Nažalost zbog lošeg stanja u poravosuđu sjena pada i na mnoge druge poštene i čestite tužioce i suce, koji časno i pošteno obavljaju svoj posao.

Već duže vrijeme pažnja se usmjerava na kriminal, a sve manje govori o predmetima ratnih zločina, koji se nastoje zaboraviti.  Zna se za predmete koji se pripremaju i koji su pripremljeni, ali se puštaju samo kada treba skrenuti pažnju i nešto zataškati. Kada se otkrije masovna grobnica sa tijelima Bošnjaka, odmah se preko medija objavi neki događaj na drugoj strani, kako bi se efekat ublažio i neutralisalo.

Poseban problem u korupciji je bliskost članova VSTV-a , sudija i tužilaca sa političkim partijama i njihovim liderima. Već  godinama i ptice na grani pjevaju da su tužilaštvo i sudstvo u rukama Dodika i Čovića. Treba li tome komentar? Naravno da to pravosuđe čini pristrasnim i drži u ovisnosti političkih partija i njihovih lidera.

Posebno je za kritiku i osudu to što tužilaštva i sudovi BiH često ostavljaju po strani i “zaboravljaju” one koji vrše kriminalne i koruptivne radnje, a proganjaju i osuđuju one koji kriminal i korupciju prijave, što se potvrdilo u slučajevima Memić, Dragičević, kao i kroz aferu “Potkivanje”. 

Kritike na rad BH pravosuđa

Prigovori i kritike na rad BiH pravosuđa godinama dolaze iz naroda, ali i od međunarodnih institucija, naročito na rad Visokog sudskog tužilačkog vijeća na čelu sa Milanom Tegeltijom i rad Tužilaštva BiH sa glavnim tužiocem  Gordanom Tadić.

O propustima u sistemu krivičnog pravosuđa BiH konstanrno se navodi u izvještajima Evropske organizacije za bezbjednost i saradnju (OSCE), Transparency International, Grupe država za borbu protiv korupcije (GRECO)…

O lošem stanju u bh pravosuđu govori se u Izvještaju stručnjaka o pitanjima vladavine prava Johana Pribea iz decembra 2019.g. i Izvještaju OEBS iz novembra 2020, koji posebno ukazuje na korupciju i sistem nekažnjivosti. U izvještajima se konstatira da su predsjednik VSTV i glavni tužilac BiH persone non grata pod kontrolom Milorada Dodika (SNSD) i Dragana Čovića (HDZ BiH). Sa tim se slaže većina pravnih eksperata, po kojima se smrad širi od VSTV-a i prenosi na niže nivoe pravosuđa. Na situaciju u pravosuđu  pod nazivom “Posrnulo pravosuđe ‘raka rana’ bh društva” ukazao je IFIMES. 

A građani su potpuno izgubili vjeru u pravosuđe, naročito žrtve genocida, jer se žrtve genocida progone i kažnjavaju, a zločinci oslobađaju odgovornosti. 

Potrebne hitne mjere u oblasti pravosuđa

Najveći broj građana i stranih posmatrača stanje u bh pravosuđu smatra katastrofalnim. Iz tog razloga potrebno je hitno preduzeti korake za popravljanje stanja. Prvi korak bi morao biti  razrešenje dužnosti svih članova VSTV-a i pokretanje postupka protiv odgovornih, uz reabilitaciju ispravnih i imenovanje privremenih izvršilaca. 

Smjena a ne ostavka Tegeltije, trebao bi biti minimum za uspješno okončanje afere “Potkivanje”, ali i druge afere.  Iako svi članovi vijeća nisu krivi, povlađivanjem Predsjedniku vijeća izgubili su kredibilitet i povjerenje građana i zato trebaju biti smijenjeni ili dati ostavku.

Obzirom da je po sadašnjem modelu formiranja VSTV omogućena sprega tužilaca i sudija, potrebno je odvojiti te dvije funkcije, i restartovati bh pravosuđe. U tom cilju već  postoje prijedlozi da se donesu novi zakoni: Zakon o VTV, Zakon o VSV i  Zakon o Kancelariji disciplinskog tužioca u pravosuđu BiH.

U provođenju ovih promjena potreba je aktivna pomoć međunarodne zajednice, OHR i visokog predstavnika g. Valentin Inska. 

Burlington, 12.12.2020               Zijad Bećirević

Related posts

Kecmanović: HDZ bi podržao SNSD-ov prijedlog o povlačenju iz vojske, suda, tužilaštva

COVID-19: Stručnjaci smatraju da je koronavirus mutirao i postao zarazniji

Urednik BiH Info Desk

Gospodine Inzko čovjek može nanijeti zlo drugima ne samo aktivnošću nego i neaktivnošću

Editor

Leave a Comment