BiH

Senat Univerziteta u Sarajevu donio naredne korake u slučaju “diplome Sebije Izetbegović”

banner

Senat Univerziteta u Sarajevu ponovo je zasjedio i bavio se diplomom direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović koju je stekla na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Zaključeno je, između ostalog, da će Senat Univerziteta u Sarajevu imenovati komisiju koja će na temelju prikupljene dokumentacije predložiti rektoru i Senatu dalje postupanje u ovom predmetu.

Novinari su upitali “do kada Senat UNSA misli formirati Komisiju”.  Rifat Škrijer, rektor Unvierziteta je pojasnio da će “imati uže tijelo koje će sagledavati prispjelu dokumentaciju i da će to biti sve do trenutka dok ne završe ovaj postupak”.

“Kada bismo učinili procesnu ili proceduralnu grešku, a kada bi taj proces otišao na Sud, pa bi Sud zbog procesnih grešaka poništio našu odluku, bilo bi da smo mi povrijedili nečije pravo. Ad hoc komisija je uzela uži krug i na stol stavila dokumente i ono što su mislili da je to i nama dostavili. To je jedna komisija i ona je formirana od fakulteta. Ta komisija nije nam obezbijedila izjašnjenje prof. Izetbegović. Ovdje se radi o pravu akademske članice, koja je redovna profesorica. Ona je na ovom fakultetu stekla zvanje asistenta, docenta, vanredne i redovne profesorice. Univerzitet joj je dodijelio ta zvanja”, rekao je Škrijelj.

Istaknuo je da “koliko se medijima ili građanstvu činilo da dugo traje i da nešto odugovlače, ništa od toga nije”.

“U pitanju je oprez kojim mi crpimo zakonska prava i pojedinca i zaštitu integriteta Univerziteta”, naglasio je Škrijelj.

Na pitanje novinara – ko utvrđuje zakonitosti stečene diplome, Škrijelj je odgovorio, da to čini onaj ko je i dodjeljuje.

“Od 2006. mi imamo sve studente u ISSS-u. Od 1990. do 2000. bilo je različitih postupanja, a mi se bavimo tim periodom. Drugu komisiju koju najavljujemo formirat ce Senat Univerziteta“, zaključio je Škrijelj.

Tačnije, pred senatorima se našao izvještaj o vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij prof. Izetbegović.

Također, razmatran je i nalaz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o istom pitanju. Zanimljivo je da su Medicinski fakultet i kantonalni inspektori došli do potpuno suprotnih zaključaka u vezi sa ispravnosti načina sticanja diplome Sebije Izetbegović.

Ad hoc komisija nije dostavila sve tražene dokumente – fale dokumenti o početku školovanja na postdiplomskom studiju, uvjerenje o položenim ispitima u Zagrebu i Sarajevu, Pravilnik o postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta, te izjašnjenje Sebije Izetbegović.

Na današnjoj sjednici kazano je i to kako će Senat imenovati komisiju koja će provesti proceduru ispitivanja načina sticanja diplome i predložiti odluku Senatu.

Zaključak je izglasalo 36 ZA, šest suzdržanih i dva protiv.

Senat Univerziteta u Sarajevu dao je rok od 30 dana da se Sebija Izetbegović izjasni pisanom izjavom i dostavi nedostajuću dokumentaciju. 

Umjesto Sebije Izetbegović danas je sjednici prisustvovala Enra Suljić. 

U vezi sa Informacijom o stepenu realizacije Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu Senat je donio sljedeći zaključak:

1. Konstatira se da ad hoc Komisija Univerzitet u Sarajevu – Medicinskog fakulteta nije u cijelosti ispunila obaveze utvrđene Zaključkom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-17-22/22 od 10. 11. 2022. godine, te da nije dostavila Univerzitetu u Sarajevu slijedeća dokumenta:

– uvjerenje o položenim ispitima prof. dr. Sebije Izetbegović o započetim godinama ili semestrima na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu daljeg školovanja na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

– valjanu ispravu vezanu za postupak ekvivalencije položenih ispita na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odnosno dostavljena su dva lista tzv. reciklažnog papira na kojima je u rukopisu napisano/nabrojano (na engleskom jeziku) 10 (deset) ispita sa ocjenama prema kopiji indeksa i 9 (devet) naziva predmeta na maternjem jeziku bez ocjena. Navedena dva lista papira nemaju memoranduma institucije koja je sačinila prethodno opisani sadržaj, nema evidentiranog datuma sačinjavanja, nema pečata, nema potpisa lica koje je sačinilo sadržaj na pomenutim papirima,

– uvjerenje o položenim ispitima (javna isprava – indeks) prof. dr. Sebije Izetbegović na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

– Pravilnik o postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, koji je bio na snazi prilikom upisa imenovane na postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,

– pisano izjašnjenje dr. Sebije Izetbegović, redovne profesorice na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pri čemu iz Izvještaja ad hoc komisije ne proizlazi da je ista zatražila izjašnjenje od imenovane.

2. Cijeneći značaj i društvenu ulogu Univerziteta u Sarajevu, a s ciljem zaštite integriteta Univerziteta i imaoca diploma Univerziteta koji imaju izbor u naučno-nastavna zvanja na Univerzitetu u Sarajevu, zadužuje se dr. Sebija Izetbegović, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta da u roku od 30 dana Senatu Univerziteta u Sarajevu dostavi:

a. pisano izjašnjenje na okolnosti provjera vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu – Medicinskom fakultetu,

b. diplomu o završenom postdiplomskom studiju na Univerzitetu u Sarajevu – Medicinskom fakultetu,

c. uvjerenje o položenim ispitima na postdiplomskom studiju Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta

d. uvjerenje o položenim ispitima o započetim godinama ili semestrima na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu daljeg školovanja na postdiplomskom studiju Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta i

e. odluku nadležnog tijela Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta o provedenom postupku ekvivalencije položenih ispita na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

3. Po okončanju radnji iz tačke 2. ovog zaključka Senat Univerziteta u Sarajevu će imenovati Komisiju koja će na temelju prikupljene dokumentacije predložiti rektoru i Senatu Univerziteta u Sarajevu dalje postupanje u ovom predmetu.

4. Informaciju o postupanju Univerziteta u Sarajevu u ovom predmetu Univerzitet u Sarajevu će dostaviti osnivaču putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Nakon pressa Senata UNSA, poslali smo dopis UKCS-u da se očituju na tvrdnje rektora Rifata Škrijelja.

Izvor: Koji su naredni koraci u slučaju “diplome Sebije Izetbegović” – N1 (n1info.ba)

Oslobođenje – Završena sjednica Senata UNSA o diplomi Sebije Izetbegović (oslobodjenje.ba)

Ovo su svi zaključci Senata UNSA o diplomi Sebije Izetbegović – N1 (n1info.ba)

Related posts

“Ping-pong” s ikonom: Dodik uslovljava vraćanje ikone Ukrajini

Urednik BiH Info Desk

Tuzla: Obilježena 28 godišnjica masakra na Kapiji

Urednik BiH Info Desk

Pitali su/ Zašto ostavinski postupak preuzimaju notari: Koja je procedura?

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment