Dopunske škole

Da li savremeno obrazovanje utiče na unaprijeđenje nastavnog kadra?

Vrijeme u kojem živimo karakterizira oblikovanje budućnosti i brzi razvoj tehnologije. Eksplozija i eksapanzija naučnih znanja jedan je od osnovnih izazova našeg ljudskog društva. Kako bi proširili našu svijest o tehnologiji ispitivanjem izuma, postavljamo pitanje da li savremeno obrazovajnje utiče na funkcije i sposobnosti nastavnog kadra?

Nakon implementacije najnovijih trendova u obrazovanju, inovacije u savremonom svijetu tehnologije stvorile su nove trendove iskustva. Nastavni savremeni program iziskuje da se nastavni kadar usavršava tehnologijom jer su oni kreatori ishoda pedagoškog procesa, efikasnog sistema obrazovanja, i kvalitetne nastave. Dok učenici imaju pristup najnovijoj tehnologiji u obrazovanju, učitelji nastavljaju da unaprijeđuju svoja znanja i iskustva. Prije nekoliko desetljeća, internet je bio ograničen i pristup tehnologiji bio je limitiran. Permanentno obrazovanje bilo je preduslov produktivnosti i efikasnosti nastave. Koncepcije savremeng obrazovanja u današnjem društvu impliciraju rekonstrukciju obrazovnog sistema što zahtijeva kontinuirano učenje kako za učenike tako i za nastavnike. Principi efektivnog učenja primjenjuju se na sve učesnike u obrazovnom procesu. Mnogi su zaboravili kako su se borili sa svojim predavanjima i školskim zadaćama, čitajući, ponavljajući i revitalizirajući materijal za učenje. Internet je sve više revolucionizirao obrazovanje koje je poboljšalo svoje performanse, aktivnosti i strategije, kroz adekvatno strukturirane transformacije.

Vrijeme u kojem danas živimo karakterizira tehnike i razvoj nauke. Kako nastavnici imaju sve veće uloge u transferovanju znanja kroz sveobuhvatne metode, savremena tehnologija uspostavila je zakon o usavršavanju i unaprijeđenju kroz te sfere obrazovanja. U nužnosti da se savremeno obrazovanje prilagodi individualnim mogućnostima i potrebama učenika neophodno je upoznavati nastavnike sa radom jer su oni izuzetno bitan faktor savremenog obrazovanja. Implementacija savremenih radionica pokazala je da su pozitivni aspekti procesa koji uključuju učenje vezani za predanost i proceduru uspješnog izvođenja. Diferencirano podučavanje primijenilo je pristup nastavi i učenju koje je studentima dalo višestruke mogućnosti za uzimanje informacija i stvaranje smisla ideja. Različite instrukcije kao teorije poučavanja zasnovane su na premisi da bi nastavni pristupi trebali biti različiti i prilagođeni u odnosu na individualne i različite učenike u učionicama.

Tehnologija se brzo pojavila kao važna komponenta i rješenje nastave učenja i reforme u školama. Osim toga, tehnologija se često promoviše kao rješenje za poboljšanje učenja i postizanje granice djelotvornosti. Razvoj i ekspanzija savremenog obrazovanja uspjeli su da unesu promjene u funkcionalnoj povezanosti nastavnika sa primjenom obrazovne tehnologije. Imajući u vidu da se nastavnici unaprijeđuju kroz praćenje novih otkrića i uključivanjem u informatizaciju obrazovanja njihova angažiranost stvorila je intelektualni integritet unaprijeđivanjem znanja i sveobuhvatnim tehnološkim metodama do željenih ciljeva. Svjedočenje uspjeha nastavnog kadra prkosit će vremenu u kojem egzistiraju intelektualne generacije individualaca koji će biti u korak s novim tehnološkim otkrićima.

Does contemporary education influence teaching staff improvement?

The time we live in is characterized by the shaping of the future and the rapid development of technology. Explosion and expansion of scientific knowledge is one of the basic challenges of our human society. In order to expand our awareness of technology by examining the invention, we raise the question of whether modern education affects the functions and abilities of the teaching staff? After implementing the latest trends in education, innovation in the neoteric world of technology has created new trends of experience. The teaching curriculum requires that the teaching staff refine with technology because they are creators of the outcomes of the pedagogical process, an effective education system, and quality teaching. While students have access to the latest technology in education, teachers continue to improve their knowledge and experience. Several decades ago, the Internet and access to technology were limited. Permanent education was a prerequisite for productivity and teaching efficiency.

The concepts of contemporary education in today’s society imply the reconstruction of the education system, which requires continuous learning for both students and teachers. The principles of effective learning apply to all participants in the educational process. Many have forgotten how they fought with their lectures and schoolwork, reading, repeating and revitalizing reading material. The Internet has revolutionized education that has improved its performance, activities and strategies through adequately structured transformations. The time in which we live today is characterized by techniques and science development. As teachers have increasingly important roles in transferring knowledge through comprehensive methods, modern technology has established a law on improving through these spheres of education. In the necessity of adapting modern education to the individual abilities and needs of students, it is necessary to introduce teachers with work because they are extremely important factors of modern education. The implementation of modern workshops has shown that the positive aspects of the process include learning about commitment and a successful performance procedure. Different teaching applied the approach to teaching and learning that gave students multiple possibilities for taking information and creating the meaning of ideas. Different instructions as teaching theories are based on the premise that teaching approaches should be different and customized in relation to individual and different students in the classroom. Technology quickly emerged as an important component and solution for teaching and reforming schools. In addition, technology is often promoted as a solution for improving learning and achieving the limit of effectiveness.

The development and expansion of modern education have succeeded in introducing changes in the functional connection of teachers with the application of educational technology. Bearing in mind that teachers are improving through monitoring new discoveries and engaging in computerization of education, their engagement has created intellectual integrity by improving knowledge and comprehensive technological methods to the desired goals. Testifying for the success of the teaching staff will defeat the time in which intellectual generations of individuals exist that will keep up with new technological discoveries.

Fatima Dizdarević

Related posts

Uspješne priče – Od gradskog čistača do magistra

NJEMAČKA: NASTAVLJA SE IZVOĐENJE NASTAVE U BOSANSKIM DOPUNSKIM ŠKOLAMA

Urednik BiH Info Desk

Lejla Korman: Osjećaj odlaska na Cambridge je nestvaran, ali ću se vratiti u BiH

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment