Dopunske škole

Fondacija Muharem Berbić realizuje projekat pod nazivom „Inkluzije za budućnost “

banner

Fondacija Muharem Berbić od novembra 2020. godine realizuje projekat pod nazivom „Inkluzija za budućnost“, koji je podržan od nekadašnjeg Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, trenutno imenovanog kao Ministarstvo za odgoj i obrazovanje. Ovaj projekat je namijenjen za djecu i mlade sa invaliditetom, njihove roditelje, te ostale učesnike ovog procesa (učenike i nastavnike/profesore), sa područja Kantona  Sarajevo . Osnovni cilj projekta jeste doprinijeti unapređenju položaja djece i mladih sa invaliditetom kroz unapređenje procesa inkluzivnog obrazovanja.

Projekat „Inkluzija za budućnost – Program unapređenja kvalitete obrazovnog inkluzivnog procesa na području Kantona Sarajevo“ je inovativni projekat koji se zasniva na najboljim svjetskim praksama koje su ostvarile najbolje rezultate, a koje se realizuju u zemljama poput Danske, Islanda i Švedske. Osnovni cilj projekta jeste jačanje kapaciteta djece i mladih sa invaliditetom i pružanje pomoći na usvajanju gradiva koje prate putem individualnih planova i programa u procesu inkluzivnog obrazovanja. Obzirom da djeca i mladi sa invaliditetom, imaju jako velike izazove na usvajanju nastavnih jedinica, pri pisanju zadaće i slično, projektne aktivnosti su usmjerene na pružanje stručne pomoći djeci i mladima sa invaliditetom u pisanju domaćih zadataka i obavljanju drugih školskih obaveza. Također, na sedmičnoj bazi, sa ovim dijelom ciljne grupe, radi se i na jačanju vještina čitanja, pisanja, računanja i kreativnosti. 

Sam projekat se zasniva na metodologiji individualnog i grupnog rada kroz neformalne radionice i pojedinačne tretmane pripadnika ciljne grupe sa kojima su u zavisnosti od aktivnosti realizovane različite podaktivnosti. Ovim projektom, u Kantonu Sarajevo  se pruža jedinstvena  podrška sistemu inkluzivnog obrazovanja Također, projekat omogućava da se povežu i učvrste međusobne veze između svih ključnih aktera procesa socijalne inkluzije kako bi se unaprijedio položaj djece i mladih sa invaliditetom na području Kantona Sarajevo.

Projektni partner na implementaciji projekta je Osnovna škola „Malta“ koja ima savjetodavnu ulogu tokom projektne implementacije. Sve projektne aktivnosti su prvobitno bile podijeljene  na osnovu mjesta realizacije, tako da se jedan dio realizovao u Dnevnom centru za djecu i mlade koji se nalazi u vlasništvu Fondacije Muharem Berbić, dok se drugi dio aktivnosti realizovao u prostorijama naših partnera. Međutim, u skladu sa epidemiološkom situacijom, rad je trenutno prilagođen. Trenutno se aktivnosti obavljaju u prostorijama Fondacije, individualno, te online sa učenicima kojima dolazak nije omogućen.

Projektna realizacija traje od mjeseca novembra 2020. godine i trajat će sve do mjeseca 

P.R./Maja  2021. godine. 

Related posts

Linz: Predstavljanje udžbenika “Otkrij bosanski”

BHD Info Desk Administrator

Manchester: Priznanje za bh. dopunsku školu

Editor

Učenje bosanskog jezika u švedskim školama: Zakonom zaštićeno pravo

Editor

Leave a Comment