Dopunske škole

Učenje maternjeg jezika u predškolskoj dobi u dijaspori

banner

Briga o učenju maternjeg jezika u dijaspori treba obuhvatiti i najmlađu ciljnu grupu – djecu predškolskog uzrasta za koju je potrebno obezbijediti adekvatne materijale, jedan je od zaključaka ”Okruglog stola o očuvanju jezika, kulture i identiteta u iseljeništvu i povećanom učešću iseljeništva u razvoju politika u BiH” koji je organizovalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH  i Grupacija Naša perspektiva dana 17.4.2019.godine u Sarajevu uz učešće predstavnika dopunskih škola / nastavnika maternjeg jezika / predstavnika organizacija iz iseljeništva i predstavnika institucija u BiH nadležnih za saradnju sa dijasporom,  obrazovanje i kulturu sa različitih nivoa vlasti.

Materijali koji mogu biti od koristi za učenje maternjeg jezika u predškolskoj dobi u dijaspori dostupni su na službenoj web stranici Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO),  www.aposo.gov.ba, u kategoriji Publikacije.

Na linku https://aposo.gov.ba/bs/zajednicka-jezgra-definisana-na-ishodima-ucenja-u-bih-2/  nalazi se Zajednička jezgra definisana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini, koja sadrži Zajedničku jezgru cjelovitih razvojnih programa za predškolski odgoj i obrazovanje i Zajedničku jezgru nastavnih planova i programa za odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama.

Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za bosanski, hrvatski i srpski definisana na ishodima učenja u BiH nalazi se na linku:

https://aposo.gov.ba/sadrzaj/uploads/ZJNPP-za-B-H-S-definisana-na-ishodima.pdf

Publikacije iz kategorije predškolski odgoj i obrazovanje dostupne su na:

https://aposo.gov.ba/bs/publikacije/predskolski-odgoj-i-obrazovanje/

U kategoriji Publikacije, na raspolaganju su i druge publikacije vezane za nastavne planove i programe u BiH.

Zajednička jezgra definirana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini

Zajednička jezgra definirana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini temeljni je dokument kojim se određuje pravac razvoja odgojno – obrazovnih sustava u Bosni i Hercegovini od predškolskoga pa do kraja srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, a po prvi put  predstavljen je javnosti na konferenciji održanoj u Mostaru 28.11.2018.godine.

Šestogodišnji proces razvoja Zajedničke jezgre definirane na ishodima učenja realiziran je u razdoblju od 2012. do 2018. godine, a tijekom ovog razdoblja izrađeno je čak 18 dokumenta. Cjeloviti dokument namijenjen je nadležnim obrazovnim institucijama kao osnova za daljnji razvoj cjelovitih razvojnih programa za predškolski odgoj i obrazovanje, nastavnih planova i programa za osnovno obrazovanje i gimnazije te za općeobrazovne nastavne predmete u srednjem strukovnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Žurna revizija postojećih planova i programa uz primjenu ZJNPP definirane na ishodima učenja zasigurno će doprinijeti kvaliteti obrazovanja utemeljenoga na kompetencijskome pristupu. Dokument je i osnova za ravnopravno sudjelovanje BiH u međunarodnim studijama s obzirom na usklađivanje obrazovnih sustava u BiH s međunarodnim standardima.

Agencija za predškolsko, osnovna i srednje obrazovanje cjelokupni proces oko definiranja ishoda učenja provodila je u suradnji s ministarstvima obrazovanja, pedagoškim zavodima, Zavodom za školstvo i Pedagoškom institucijom, a u radu su sveukupno sudjelovala 343 člana radnih skupina te 18 eksperata iz EU i prekooceanskih zemalja.

Tijekom proteklih šest godina važnost izrade ZJNPP definirane na ishodima učenja prepoznali su i podržali UNICEF, Save the Children International, Misija OESS-a u BiH, Veleposlanstvo SAD –a u BiH, Japanska Agencija za međunarodnu suradnju ( JICA ), GIZ ured u BiH, Centar za razvoj medija i analize, Omladinski komunikativni centar Banja Luka i Infohaus.

Objavu rezultata šestogodišnjega rada objedinjenih u jedan cjeloviti dokument podržala je Japanska agencija za međunarodnu suradnju, a veleposlanik Japana u BiH, NJ.E. Hideyuki Sakamoto ovom prigodom izrazio je nadu kako će nadležna ministarstva obrazovanja nastaviti raditi na unapređenju postojećih nastavnih planova i programa kako bi osigurali poboljšanje kvalitete i konkurentnosti javnog obrazovanja u BiH.

Related posts

Pokrenute aktivnosti na izradi interaktivnog web portala za dopunsku nastavu za djecu iz BiH u dijaspori

Stuttgart: Učenicima bh.dopunske škole uručena svjedočanstva

Editor

Poziv na zajedničku aktivnost za svu djecu osnovnoškolskog uzrasta u Švedskoj

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment