Govor zemlje moje

Preminuo akademik Senahid Halilović, autor Pravopisa bosanskoga jezika

banner

Član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Senahid Halilović autor Pravopisa bosanskog jezika preminuo je 24. aprila 2023. godine, u 65. godini. 

Profesor Senahid Halilović rođen je 1958. godine u Tuholju kod Kladnja. Na Filološkom fakultetu u Beogradu diplomirao 1980. na grupi za južnoslavenske jezike i književnosti. Na istom fakultetu završio postdiplomski studij 1985, a 1990. odbranio doktorsku disertaciju. Tokom 1989. boravio na stručnom usavršavanju na Humboldtovu univerzitetu u Berlinu. Područja stručnog i naučnog bavljenja: dijalektologija, lingvistička geografija, sociolingvistika.

Školske 1980/1981. bio profesor u Gimnaziji u Kladnju; krajem 1981. novinar u Brčkom. Od 1982. do 1994. radio u Institutu za jezik; u odjeljenju za dijalektologiju prošao zvanja asistenta, asistenta istraživača i naučnog saradnika. Od 1994. radi kao docent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu; od 1996. u zvanju vanrednog, a od 2003. u zvanju redovnog profesora. Bio mentor u izradi više magistarskih i doktorskih teza.

Član redakcije Općeslavenskog lingvističkog atlasa Međunarodnog komiteta slavista (Moskva); bio glavni urednik Bosanskohercegovačkog dijalektološkog zbornika (Sarajevo) i član redakcije časopisa Socjolingwistyka (Krakov), a od 2008. do 2021. bio predsjednik Slavističkog komiteta. Držao predavanja u više slavističkih centara; sudjelovao u radu brojnih naučnih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu (Austrija, Bjelorusija, Češka, Hrvatska, Makedonija, Norveška, Njemačka, Poljska, Rusija, SAD, Slovačka, Slovenija, Švedska) te u dvadesetak međunarodnih i domaćih projekata (Općeslavenski lingvistički atlas, Evropski lingvistički atlas, Bosanskohercegovački lingvistički atlas, Jezik u Bosni i Hercegovini, Govor grada Sarajeva, Rječnik bosanskoga jezika, Izabrana djela akademika Asima Pece I–VI, Biblioteka Bosnistika i dr.).

Objavio je trinaest knjiga (osam autorskih i pet koautorskih) i više od stotinu naučnih i stručnih radova. Radovi su mu objavljivani u časopisima Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, Književni jezik, Radovi Filozofskog fakulteta (Sarajevo), Književnost i jezik (Beograd), Croatica et Slavica Iadertina (Zadar), Studia linguistica polono-meridianoslavica (Skoplje), Socjolingwistyka (Krakov), Zeitschrift für Slawistik (Berlin) i drugdje.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje humanističkih nauka izabran je 2018. godine.

Datum i vrijeme komemorativne sjednice bit će naknadno objavljeni.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upućuje izraze iskrenog saučešća porodici, prijateljima i saradnicima profesora Senahida Halilovića.

BHDINFODESK

Related posts

Promovirana knjiga ‘Pišem ti bosančicom’ Amre Zulfikarpašić

BHD Info Desk Administrator

U Tuzli promovisana knjiga Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi 

Urednik BiH Info Desk

Cazinjanka Nurtena Murić u Njemačkoj izdala publikaciju ‘Bosanska riječ’

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment